Komitet Naukowy 42. Zjazdu PLTR zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania prac naukowych w celu ich kwalifikacji do prezentacji podczas Zjazdu.

Prace naukowe można zgłaszać w następujących kategoriach:

 1. Neuroradiologia
 2. Diagnostyka obrazowa głowy i szyi oraz radiologia stomatologiczna
 3. Diagnostyka obrazowa płuc i opłucnej
 4. Radiologia sercowo-naczyniowa
 5. Diagnostyka obrazowa jamy brzusznej i przewodu pokarmowego
 6. Diagnostyka obrazowa układu moczowo-płciowego
 7. Diagnostyka obrazowa piersi
 8. Diagnostyka obrazowa układu ruchu
 9. Radiologia pediatryczna
 10. Radiologia zabiegowa
 11. Radiologia onkologiczna
 12. Radiologia stanów nagłych
 13. Obrazowanie hybrydowe
 14. Inżynieria i fizyka medyczna
 15. Ochrona radiologiczna
 16. Sesja studencka
 17. Sesja techników elektroradiologii
 18. Zarządzanie w radiologii
 19. Inne tematy

Prace należy zgłosić do 6 lutego 2019 w formie streszczenia zawierającego następujące elementy:

 • Tytuł pracy
 • Nazwiska i imiona wszystkich autorów
 • Pełną nazwę ośrodka i miasto, z którego pochodzi praca
 • Wprowadzenie i cel badania, pacjenci i metody, wyniki, wnioski
 • Preferowany sposób przedstawienia krótka prezentacja ustna lub plakat
 • Imię i nazwisko autora, który ma prezentować pracę
 • Imię i nazwisko oraz adres e-mailowy głównego/korespondującego autora.

Całkowita objętość streszczenia (od początku Wprowadzenia do końca Wniosków, punkty c-f powyżej) NIE MOŻE przekroczyć 1500 znaków wraz ze spacjami. Streszczenie należy przesłać w wersji polskiej i angielskiej. 

Zgłoszone prace zostaną poddane ocenie członków Komitetu Naukowego, którzy podejmą decyzję o:

 • kwalifikacji pracy do prezentacji ustnej;
 • kwalifikacji pracy do prezentacji w postaci plakatu;
 • nieprzyjęciu pracy do udziału w Sympozjum.

UWAGA: Wybrana przez Komitet Naukowy forma prezentacji nie musi być zgodna z preferencjami autorów.

W ocenie zgłoszonych prac brane będą pod uwagę:

 • zgodność tematyki pracy z problematyką Sympozjum;
 • poprawność metodologiczna;
 • oryginalność i nowatorstwo uzyskanych wyników;
 • wartość poznawcza pracy;
 • przydatność praktyczna uzyskanych wyników.

Główni (korespondujący) autorzy zgłoszonych prac zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o decyzji Komitetu Naukowego, a w przypadku zakwalifikowania pracy do prezentacji otrzymają szczegółowe informacje o sposobie prezentacji i wymaganiach technicznych.

Warunkiem umieszczenia streszczenia w publikacji jest potwierdzony udział przynajmniej jednego autora w Zjeździe.